Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

GIAO DUYÊNNgày xưa liền chị liền anh
Chờ nhau nhắn gửi tin lành bằng thư
Bây giờ hẹn ước tương tư
Ai phôn, ai pát lắc lư bên người
Giao duyên trao gửi muôn nhời
Nhanh hơn điện tiện hơn mười lần dao
Tha hồ rạo rực xôn xao
Tha hồ gửi gắm biết bao sợi tình... 
chenanh HẾT CHÈN ANH